• pavillón polideportivo A Capela
  A Capela

  A Capela é

  Servizos e Dotacións para os veciños. Confort de vida.

 • fervenza no Sesín

  A Capela é

  Natureza viva. Calidade de vida.

 • Conxunto Mosteiro de Caaveiro

  A Capela é

  Patrimonio histórico. Historia da vida.


Aprobado definitivamente o Plan Xeral de Ordenación Municipal deste Concello, mediante Orde da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes de data 18 de maio de 2006, e para dar cumprimento ó establecido nos artigos 92.2 da Lei 9/2002 de 30 de decembro, modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro, de Ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, e 70.2 da Lei 7/85 de 2 de abril, reguladora das Bases de réxime local; procésese á publicación da normativa e ordenanzas contidas no mencionado PXOM.

Consulta o BOP coa aprobación do PXOM [pdf 14 MB].

A continuación, os planos do PXOM de A Capela:

Tomo IV:


Tomo V

(ir)