• pavillón polideportivo A Capela
  A Capela

  A Capela é

  Servizos e Dotacións para os veciños. Confort de vida.

 • fervenza no Sesín

  A Capela é

  Natureza viva. Calidade de vida.

 • Conxunto Mosteiro de Caaveiro

  A Capela é

  Patrimonio histórico. Historia da vida.


A Xunta de Voceiros é un órgano constituido polos portavoces dos grupos políticos con representación municipal reunidos baixo a presidencia do Alcalde.

As súas funcións son, entre outras:

 • O debate e proposta de asuntos relacionados co desenrolo de sesións plenarias.
 • Elevar propostas ao Pleno.
 • Ser oída con anterioridade á formación definitiva da orde do día das sesións plenarias.
 • Fixar as datas de celebración das Comisións Permanentes do Pleno.

Periodicidade:

 • Mensual
 • 2º Xoves de cada mes
 • 12:00h