• pavillón polideportivo A Capela
  A Capela

  A Capela é

  Servizos e Dotacións para os veciños. Confort de vida.

 • fervenza no Sesín

  A Capela é

  Natureza viva. Calidade de vida.

 • Conxunto Mosteiro de Caaveiro

  A Capela é

  Patrimonio histórico. Historia da vida.


O Pleno do Concello da Capela, na sesión ordinaria do día 22 de febreiro de 2018, acordou modificar a composición da Mesa de contratación permanente do Concello da Capela, aos efectos de adaptala ás disipisicións contidas na Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do Sector Público.

A Mesa de contratación permanente do Concello da Capela actuará nas licitacións e contratacións promovidas polos dous órganos competentes de contratación do Concello da Capela: Pleno do Concello e Alcaldía-Presidencia, e a súa composición é a seguinte:

-Presidente titular: Jaime Barcia Rodríguez (Concelleiro Delegado de Obras e Servizos)

-Presidente suplente: Marcos Rodríguez Calvo (voceiro do Grupo Municipal de AIAC)

-Vocais: José Antonio Meizoso Paz (Secretario-Interventor do concello)

             Jesús Franco Rodríguez (funcionario do concello)

             Josefina Fernández Ferreira (funcionaria do concello)

-Secretaria: Olga Galdo López (funcionaria do concello)