fotografía de A Capela

I Concurso de Fotografía

Segundo Premio. Fotografía presentada por Javier M. P.

fotografía de A Capela

I Concurso de Fotografía

Primeiro Premio. Fotografía presentada por Paula G. B.

fotografía de A Capela

I Concurso de Fotografía

Terceiro Premio. Fotografía presentada por Victor S. F.

ProcedementosAbertos

Noticias

LICITACIÓN E CONTRATACIÓN DO SERVIZO DENOMINADO "ESCOLAS DEPORTIVAS, SERVIZOS DEPORTIVOS PISCINA MUNICIPAL E ACTIVIDADES DE BENESTAR SOCIAL"

Prego de cláusulas administrativas particulares (ver aquí)

Prego de prescricións técnicas (ver aquí)

Anuncio de licitación no BOP (ver aquí)

AVISO AOS LICITADORES

Advertido erro no prezo das horas na cláusula 2ª do PCAP, no que respecta ao lote 3 "actividades de benestar social", 

o prezo da hora de "Verán concilia" é de 77,63 euros + IVE (no PCAP publicado no perfil figuran 85,15 euros+IVE)

o prezo da hora de "Envellecemento activo" é de 60,47 euros + IVE (no PCAP publicado no perfil figuran 60,00 euros+IVE)

o prezo total do contrato sinalado no ANEXO I do PCAP non varía sobre o publicado no BOP e no perfil do contratante

Resolución da Alcaldía de modificación do Anexo II e de establecemento do criterio de valoración (ver aquí)

ANEXO II: Modelo de proposición (oferta económica) (ver aquí) ESTE É O MODELO QUE SE DEBE DE EMPREGAR OBRIGATORIAMENTE NO SOBRE "C" (ACTUALIZADO AO DÍA 28 DE DECEMBRO DE 2017) XA QUE RECOLLE PARA OS LOTES 2 E 3 O DESGLOSE DA OFERTA ECONÓMICA POR ACTIVIDADES A DESENVOLVER.

O CRITERIO DE ADXUDICACIÓN NOS LOTES 2 E 3 QUE CONSTAN DE DÚAS ACTIVIDADES, SERÁ A MEDIA DAS OFERTAS POR HORA DE AMBAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POLAS RESPECTIVAS EMPRESAS

Lamentamos os inconvintes que este erro poida ter ocasionado aos posibles licitadores.

O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS REMATA O VINDEIRO DÍA 2 DE XANEIRO DE 2018

 Resolución convocatoria mesa de contratación (ver aquí)

 Acta da Mesa de contratación (ver aquí)

 

ProcedementosAdxudicados