• Español
A Capela e: Entorno Natural
A Capela son: Servizos e Dotacións
A Capela e: Patrimonio

Perfil do contratante

Información pública dos distintos procedementos administrativos e expedientes de contratación do Concello da Capela.

Procedementos Abertos

 

LICITACIÓN DA OBRA "SANEAMENTO E ABASTECEMENTO DE AUGA PARA O NOVO CENTRO DE SAÚDE DAS NEVES" (CONVENIO 211/2016 ASINADO COA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA)

 Prego de cláusulas (ver aquí)

Anexo I Cadro de características do contrato (ver aquí)

Proxecto (ver aquí)

Anuncio de licitación no BOP (ver aquí)

Anuncio de licitación en prensa (ver aquí)

 O VINDEIRO VENRES DÍA 3 DE MARZO DE 2017, ÁS 10:00 HORAS, NO SALÓN DE SESIÓNS DA CASA DO CONCELLO, TERÁ LUGAR A MESA DE CONTRATACIÓN PARA A APERTURA DO SOBRE “C” (OFERTA ECONÓMICA) CORRESPONDENTE Á LICITACIÓN DA OBRA “SANEAMENTO E ABASTECEMENTO DE AUGA AO NOVO CENTRO DE SAÚDE NAS NEVES”

 

 

Más Información
SEGUNDA LICITACIÓN PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR-MODALIDADE DE DEPENDENCIA

Procedemento aberto, trámite ordinario

Anuncio de licitación (ver aquí)

Prego de cláusulas administrativas particulares (ver aquí)

Prego de prescricións técnicas (ver aquí)

 

LICITACIÓN E CONTRATACIÓN DAS OBRAS INCLUÍDAS NO PMA 2016

LICITACIÓN E CONTRATACIÓN DA OBRA "MELLORA DO SANEAMENTO EN VILAR DE MOUROS", INCLUÍDA NO PMA 2016

PROCEDEMENTO ABERTO, CUN ÚNICO CRITERIO DE VALORACIÓN FACTOR PREZO E TRAMITACIÓN URXENTE

Prego de cláusulas (ver aquí)

Cadro de características do contrato (ver aquí)

Proxecto tomo 1 (ver aquí)

Proxecto tomo 2 (ver aquí)

Proxecto tomo 3 (ver aquí)

Proxecto tomo 4 (ver aquí)

Proxecto tomo 5 (ver aquí)

Anuncio no BOP (ver aquí)

Anuncio en prensa (ver aquí)

Acta mesa de contratación 22-12-2016 (ver aquí)

Acta mesa de contratación 29-12-2016 (ver aquí)

LICITACIÓN POR PROCEDEMENTO ABERTO E MULTIPLICIDADE DE CRITERIOS DA CONTRATACIÓN DO SERVIZO DENOMINADO "SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR-MODALIDADE DEPENDENCIA NO CONCELLO DA CAPELA"

Prego de cláusulas (ver aquí)

Prego de prescricións técnicas (ver aquí)

Acordo plenario de data 22 de decembro de 2016 (ver aquí)

Más Información
Licitación obra licitación Convenio 107/2016 coa Deputación Provincial da Coruña

Procedemento aberto con un único criterio de valoración (factor prezo)


 

Más Información
Licitación das obras incluídas no PAS 2015

Procedemento aberto  con un único criterio de valoración (Factor prezo)

Acta da Mesa de Contratación do día 4 de agosto de 2016 (picar aquí)

Acta da Mesa de Contratación do día 23 de agosto de 2016 (picar aquí)

Más Información

Procedementos Adxudicados

 

Adxudicación Obra PAS 2015
Más Información
Adxudicación obras Convenio coa Deputación Provincial da Coruña nº 107/2016
Más Información
Adxudicación obras do Plan Marco de Mellora de camiños municipais de acceso a explotación agraria 2016
Más Información