fotografía de A Capela

I Concurso de Fotografía

Segundo Premio. Fotografía presentada por Javier M. P.

fotografía de A Capela

I Concurso de Fotografía

Primeiro Premio. Fotografía presentada por Paula G. B.

fotografía de A Capela

I Concurso de Fotografía

Terceiro Premio. Fotografía presentada por Victor S. F.

Noticias

Novos documentos de comunicacións previas

A Xunta de Galicia aprobou a Lei  9/2013 do 19 de decembro de emprendemento e da competitividade económica de Galicia que na súa disposición final 3ª modifica varios artigos da Lei 9/2002 do 30 de decembro da ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.

Máis Informazón