• Español
A Capela e: Entorno Natural
A Capela son: Servizos e Dotacións
A Capela e: Patrimonio

Xunta de voceiros

A Xunta de Voceiros é un órgano constituido polos portavoces dos grupos políticos con representación municipal reunidos baixo a presidencia do Alcalde.

As súas funcións son, entre outras:

  • O debate e proposta de asuntos relacionados co desenrolo de sesións plenarias.
  • Elevar propostas ao Pleno.
  • Ser oída con anterioridade á formación definitiva da orde do día das sesións plenarias.
  • Fixar as datas de celebración das Comisións Permanentes do Pleno.

Periodicidade:

  • Mensual
  • 2º Xoves de cada mes
  • 12:00h