• Español
A Capela e: Entorno Natural
A Capela son: Servizos e Dotacións
A Capela e: Patrimonio

Mesa de contratación

A Mesa de contratacións é un órgano colexiado de carácter técnico establecido legalmente para auxiliar aol órgano de contratación na adxudicación de contratos.
 

Desenvolve, entre outras, as seguintes funcións:

 • Rexistro Municipal de Licitadores.
 • Elaboración de convocatorias, notificacións, citacións e actas das sesións da Mesa.
 • Certificación dos dictámenes, propostas e resolucións emitidos pola Mesa.
 • Recepción de plicas para licitacións públicas, inscripción, expedición de recibos e/ou de certificacións acreditativas de presentación, e entrega de plicas á Tesourería Municipal para a súa custodia.
 • Trámites legais de subsanación de defectos ou erros, de aclaracións e de xustificación de baixas temerarias.
 • Petición de informes técnicos.
 • Preparación dos actos de apertura de plicas, etc.

A Mesa de contratacións está formada por:

Presidente:

 • D. Manuel Meizoso López (Alcalde, PS de G- PSOE)

Vogáis:

 • D. Antonio Rodríguez Meizoso (1º Tenente de Alcalde e Concelleiro do Grupo Municipal do PS de G- PSOE)
 • D. Marcos Rodríguez Calvo (Concelleiro do Grupo Municipal de AIAC)
 • D. Santiago Meizoso Permuy (Concelleiro do Grupo Mixto - PP)
 • D. José Antonio Meizoso Paz (Secretario Interventor do Concello)

Secretaria:

 • Dna. Olga Galdo López (funcionaria do Concello)