• Español
A Capela e: Entorno Natural
A Capela son: Servizos e Dotacións
A Capela e: Patrimonio

convocatoria subvencions

Extracto da convocatoria de subvencións para actividades culturais, deportivas e dotación de infraestructuras durante o ano 2016.

De conformidade co previsto nos artlgos 17.3.b e 20.8 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos Naclonal de Subvencións (http://www.pap'minhap.gob.es/bdnstrans/index).

  1. BENEFlClARlOS: Entidades sen ánimo de lucro legalmente constituÍdas que consten rexistradas no Rexistro de Asociacións de Galicia e no Rexlstro de Asociacións do Concello da Capela, que desenvolvan as sÚas actividades no ámbito territorial do Concello da Capela
  2. FINALIDADE: Apoio ás entidades e asociacións que traballan nos ámbitos cultural e deportivo e que realicen actividades de construción ou mellora de infraestruturas e dotación de equipamentos.
  3. BASES REGULADORAS: As aprobadas por resolución da alcaldía de data 28 de xaneiro de 2016.
  4. IMPORTE: 6.000,00 euros para toda a convocatoria.
  5. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Dende o día seguinte ao da publicación do presente extracto no BOP da Coruña ata o 31 de marzo de 2016

 

A Capela
28/01/2016
O Alcalde-Presidente, Manuel Meizoso López