• pavillón polideportivo A Capela
  A Capela

  A Capela é

  Servizos e Dotacións para os veciños. Confort de vida.

 • fervenza no Sesín

  A Capela é

  Natureza viva. Calidade de vida.

 • Conxunto Mosteiro de Caaveiro

  A Capela é

  Patrimonio histórico. Historia da vida.


Con carácter previo á aprobación inicial polo Pleno do Concello da "Ordenanza reguladora da protección dos camiños municipais en relación coas operacións forestais, accesos a fincas e conservación delas", sométese a consulta pública previa, polo prazo de quince días hábiles a partires do seguinte á publicación a través do portal web do concello, para recoller a opinión da veciñanza así como das organizacións máis representativas potencialmente afectadas pola futura ordenanza, especialmente acerca de:

a) Os problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa

b) A necesidade e oportunidade da súa aprobación

c) Os obxectivos da norma

d) As posibles solucións alternativas regulatorias e non regulatorias

todo elo ao abeiro do establecido no artigo 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas

Borrador da ordenanza

Publicado o 23-04-2018